Co podlega pomiarowi w instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna jest jedną z podstawowych, które sprawiają, że budynek jest użyteczny dla odbiorcy końcowego. To właśnie za jej pośrednictwem do ogólnej sieci przesyłowej podłączane są odbiorniki energii elektrycznej takie jak chociażby lodówka czy pralka. Na terenie małopolski realizowanych jest obecnie wiele projektów, które maja na celu dostarczenie na rynek nowych budynków nadających się do zamieszkania lub wynajmu dla firm.

Usługi pomiarów na terenie małopolski

pomiary elektryczne małopolskaKażdy z nich musi posiadać sprawnie funkcjonującą oraz bezpieczną instalację. Właśnie dlatego przed odbiorem wykonywane są pomiary elektryczne małopolska, które mają na celu diagnozę oraz sprawdzenie poszczególnych elementów instalacji. W ramach pomiarów sprawdzane są: impedancja pętli zwarcia, rezystancja izolacji, wyłączniki różnicowo-prądowe, urządzenia ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość przewodów ochronnych, rezystancja uziemień roboczych, ciągłość zwodów instalacji odgromowej, rezystancja uziemień odgromowych, natężenie oświetlenia stanowisk pracy, natężenie oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego oraz inne. Jak widać zakres wykonywanych czynności jest bardzo szeroki a każdy pomiar dostarcza bardzo cennych informacji odnośnie działania danej instalacji. Warto dodać, że po przeprowadzeniu czynności wykonywana jest dokumentacja w postaci protokołów pomiarowych, które są niejako podstawą do ewentualnych modernizacji czy zmian.

Każdy z pracowników wykonujących wyżej wymienione pomiary powinien posiadać aktualne uprawnienia, które potwierdzają jego kompetencję oraz dopuszczają do pracy. Oprócz tego firmy podwykonawcze wykonujące pomiary elektryczne na trenie małopolski powinny posiadać profesjonalny sprzęt, który posiada aktualne dokumenty odnośnie wzorcowania oraz kalibracji. Tylko w takim przypadku wykonane pomiary oraz ich dokumentacja mogą być podstawą do dalszych ustaleń.